Identiteit

Artikel 1

iFirma BV

Torhoutsesteenweg 174
8210 Zedelgem,

handel drijvende onder de handelsnamen « IFIRMA » , « KEURFIRMA » en « KIJKHUIS ».
BTW: BE0546.567.977

Bereikbaarheid:

Telefoon: +32 (0)9320 00 20
E-mail: klantendienst@ifirma.be
Website: https://www.ifirma.be

Maandag t/m donderdag van 08:30 tot 12:00 en 14:00 tot 17:00
Vrijdag van 08:30 tot 12:00 en 13:30 tot 15:00

Definities

Artikel 2

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

de opdrachtnemer – (hierna genoemd iFirma): iFirma BV, met maatschappelijke zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 174 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met ondernemingsnummer 0546.567.977.

de opdrachtgever: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon dewelke aan iFirma opdracht heeft gegeven tot het leveren van diensten en/of
werkzaamheden.

de opdracht: de overeenkomst(en) tot het leveren van diensten en/of werkzaamheden tussen opdrachtgever en iFirma.

de vergoeding: de vergoeding waarop iFirma recht op heeft voor de opdrachten dewelke door de opdrachtgever werden gegeven.

Toepasselijkheid

Artikel 3

3.1 Deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen de opdrachtgever die zich beroept op de door iFirma aangeboden diensten, in eigen naam of voor rekening van derden, zowel voor professionele als privédoeleinden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht die bij iFirma wordt geplaatst, ongeacht of het rechtstreeks via de website gebeurt, per e-mail, per telefoon, dan wel via een andere manier die desgevallend door iFirma of een partner van iFirma ter beschikking wordt gesteld.

Deze algemene voorwaarden zijn alsook van toepassing op elke aanbieding, offerte, overeenkomst tussen de opdrachtgever en iFirma. De laatste versie van deze algemene voorwaarden kunnen steeds worden geraadpleegd op de website van iFirma.

3.2 De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zullen geen toepassing vinden. De opdracht en de onderhavige algemene voorwaarden treden in de plaats van de eventuele eerdere afspraken of eerder aangegane opdrachten tussen opdrachtgever en iFirma.

3.3 De opdrachtgever wordt geacht onderhavige algemene voorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn opdracht. Het vastleggen van een uitvoeringsdatum samen met de opdrachtgever en/of contactpersoon van deze is een gelijkstelling als het plaatsen van een opdracht.

3.4 Voor zover onderhavige algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandstalige tekst bij verschillen steeds beslissend.

3.5 Bij sommige diensten bevat de opdracht ook bijzondere voorwaarden. Deze bijzondere voorwaarden gelden als aanvulling op onderhavige algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid hebben de bijzondere voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden.

3.6 Indien iFirma niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn. iFirma zal in dergelijk geval ook het recht behouden in andere gevallen wel de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Algemene bepalingen

Artikel 4

4.1 De door iFirma aangeboden diensten worden uitsluitend op het Belgische grondgebied gepresteerd.

iFirma kan de bestelling van de opdrachtgever uitsluitend aanvaarden indien het adres van de plaats van uitvoering binnen het actieve werkgebied van iFirma valt. Het actieve werkgebied kan worden bekomen bij het plaatsen van de opdracht en kan verschillen per type dienst.

4.2 De volledige dienstverlening gebeurt in de Nederlandse taal. iFirma kan bijkomende kosten aanrekenen indien de opdrachtgever het gebruik in een andere taal vereist.

De opdrachtgever zal het feit dat hij de Nederlandse taal niet voldoende beheerst, niet kunnen inroepen om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

4.3 De volledige dienstverlening gebeurt digitaal. Dit wil zeggen dat alle correspondentie en levering van de verslagen, attesten, certificaten, foto- en videomateriaal uitsluitend digitaal worden overgemaakt aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever dit alsnog op papier en/of per post wenst te ontvangen, kunnen hiervoor extra print-, verzend- en administratiekosten worden aangerekend.

4.4 De opdrachtgever bestelt de door iFirma verleende diensten steeds in zijn eigen naam en voor zijn eigen rekening en kan zich niet beroepen op uitzonderingen (in rechte of in feite) die samenhangen met een mandaat of een volmacht die door één of meerdere derden zijn toegekend, om de uitvoering van zijn verplichtingen tegenover iFirma uit te stellen, op te schorten of stop te zetten.

Offertes en aanbiedingen

Artikel 5

5.1 Het meedelen van een louter indicatieve eerste prijsopgave of van een soortgelijke mededeling, ongeacht de benaming ervan, verplicht iFirma niet tot het sluiten van een overeenkomst met de mogelijke opdrachtgever.

iFirma kan niet gehouden worden aan zijn aanbieding of offerte indien de opdrachtgever redelijkerwijze kan of moet vermoeden dat deze aanbieding of offerte, dan wel een onderdeel ervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.2 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen, en exclusief alle in het kader van de uitvoering temaken kosten (zoals onder meer reis-, print-, verzend- en administratiekosten), tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Uitvoeringsmodaliteiten van de opdracht

Artikel 6

6.1 De voorstelling van de door iFirma aangeboden diensten binden iFirma niet en vormen geen aanbod in de burgerrechtelijke zin van het woord. Bijgevolg volstaat het niet om een reservatiedocument van iFirma in te vullen om een contract af te sluiten dat op dergelijke diensten betrekking heeft.

6.2 iFirma behoudt zich het recht voor om, voor de kwaliteit van de dienstverlening, bijkomende inlichtingen te vragen en - bij afwezigheid daarvan - de uitvoering van de bestelling te weigeren.

6.3 iFirma behoudt zich het recht voor om bepaalde prestaties aan derden, aangestelden of agenten toe te vertrouwen, binnen de beperkingen die toegelaten zijn door de wettelijke bepalingen en door de regels inzake erkenning of accreditatie. Zo zullen elektriciteitskeuringen worden uitgevoerd door het geaccrediteerde organisme ACMV VZW. Voor deze dienstverlening verwijst iFirma uitdrukkelijk naar de algemene voorwaarden van ACMV VZW, dewelke een bijlage zijn van deze algemene voorwaarden en hiervan integraal deel uitmaken.

iFirma stelt uitdrukkelijk dat zij enkel instaat voor de administratieve begeleiding van de opdrachtgever, indien beroep wordt gedaan op een derde voor de uitvoering.

6.4 De uitvoeringsdatum van de door iFirma aangeboden dienst wordt per e-mail of per telefoon aan de opdrachtgever meegedeeld.

6.5 De uitvoering van de opdracht is niet onderworpen aan een bindende uitvoeringstermijn tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vooraf overeengekomen tussen opdrachtgever en iFirma.

De redelijke termijn van uitvoering van de opdracht kan afhankelijk zijn van allerlei factoren zoals de tijdigheid en kwaliteit van de informatie verstrekt door de opdrachtgever, de medewerking van derden, een ongeval, een technische storing, ziekte, het weer of andere omstandigheden waarop de opdrachtgever geen invloed kan uitoefenen.

Zelfs indien er een bindende uitvoeringstermijn zou worden overeengekomen, gelden bovenvermelde omstandigheden en gelijkaardige omstandigheden als redenen waardoor de uitvoeringstermijn of redelijke termijn zal worden geschorst / verlengd.

6.6 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarover iFirma de beschikking heeft gevraagd, dan wel deze waarvan hij kan of moet aannemen dat iFirma hierover dient te beschikken, tijdig en volledig aan iFirma worden medegedeeld.

De opdrachtgever garandeert dat de door hem aan iFirma verstrekte gegevens volledig en juist zijn. Indien iFirma van deze gegevens uitgaat in de uitvoering van de oprdracht, is hij hiervoor niet aansprakelijk te stellen, behoudens in geval van bewezen bedrog.

Om de door iFirma aangeboden diensten in de beste omstandigheden te kunnen uitvoeren, moet de opdrachtgever, al naargelang de aard van die diensten, de gegevens, de documenten, software, systemen die nodig zijn voor de goede uitvoering van de door iFirma uit te voerendienst voorafgaandelijk het plaatsbezoek ter beschikking te stellen van iFirma.

6.7 De uitvoering van de door iFirma verleende diensten heeft enkel en alleen betrekking op de zichtbare en bereikbare elementen van de te controleren toestellen, uitrustingen, installaties, terreinen of gebouwen.

6.8 Bij de opdracht betreffende een onroerend goed wordt de aanduiding of een gebruik van de oppervlakte of enige andere maat door iFirma slechts als indicatie gegeven, zonder de exactheid hiervan te garanderen. iFirma zal wel de nodige inspanningen leveren teneinde een zogetrouw mogelijke weergave van de werkelijkheid te leveren.

Annulatie of wijziging van een opdracht

Artikel 7

7.1 De opdrachtgever kan de opdracht of de vastgelegde uitvoeringsdatum wijzigen of annuleren zonder kosten, minimaal 2 werkdagen voorde geplande uitvoeringsdatum. Bij wijziging of annulatie binnen de 2 werkdagen voor de geplande uitvoeringsdatum of wanneer er geen toegang wordt verleend of kan worden verleend (bv. door het ontbreken van een sleutel, afwezigheid van een persoon,…), kan de volledige kostprijs van de opdracht in rekening worden gebracht en dit met een minimum van 75 EUR.

Een wijziging of annulering van de opdracht of de vastgelegde uitvoeringsdatum kan niet tijdens het week-end of de vooravond van het weekend (vrijdag vanaf 15u) indien uitvoering op maandag of dinsdag gepland staat, op feestdagen of tijdens de jaarlijkse of periodieke vakanties.

7.2 iFirma voorziet de nodige garanties bij foto- en videodiensten betreffende de weersomstandigheden tijdens het plaatsbezoek. Annulaties of wijzigingen door weersomstandigheden zijn niet mogelijk.

Prijs en facturatie

Artikel 8

8.1 Alle opgegeven prijzen zijn in euro en exclusief BTW en andere heffingen, evenals exclusief kosten te maken in de uitvoering van de opdracht, zoals onder meer reis-, print-, verzend- en administratiekosten. Verplaatsingskosten om de sleutels op te halen en terug te brengen zijn inbegrepen in de prijs voor een maximum van 15 min vanaf het adres van waar de uitvoering dient te gebeuren. Voor extra verplaatsingskosten in het kader van ophalen van een sleutel kan een tarief van 65 EUR / uur worden aangerekend.

8.2 iFirma behoudt zich het recht voor om een voorschot op volledige betaling te eisen alvorens de uitvoering van de opdracht te starten.

8.3 De vermelde prijzen kunnen steeds aangepast worden. Indien er een bestelling geplaatst wordt, geldt de prijs die op het ogenblik van de bestelling van toepassing is voor de overeengekomen diensten.

8.4 De prestaties en de nodige kosten kunnen, om welke reden dan ook, groter zijn dan voorzien was. Dat is meer bepaald zo voor de bijkomende onderzoeken die, in afwijking van het vastgelegde programma of indien de opdrachtgever onvolledige of onjuiste inlichtingen hadverstrekt, noodzakelijk zouden worden op basis van de vaststellingen die tijdens de uitvoering van de prestaties ter plaatse zijn gedaan.

8.5 De opdrachtgever kan op ieder verzoek de laatste prijslijst bekomen via de klantendienst en wordt geacht de prijs van zijn opdracht tekennen door het enkele feit van zijn opdracht.

Betalingsvoorwaarden

Artikel 9

9.1 De opdrachtgever dient de prijs en de overige verschuldigde bedragen aan iFirma te betalen binnen de termijn vermeld op de factuur en nooit langer dan 20 dagen na factuurdatum. De factuur moet uitsluitend en persoonlijk aan iFirma betaald worden met de correcte gestructureerde mededeling dewelke is vermeld op de factuur. Bijgevolg kan het nooit zo zijn dat iFirma de betaling bij derden moet opvragen.

9.2 De vergoeding is steeds verschuldigd op datum van het plaatsbezoek. Ook indien de levering nog niet heeft plaatsgevonden.

9.3 iFirma mag zonder opgave van motief de beschikbaarheid van sommige betalingswijzen uitstellen, opschorten of beperken.

9.4 De opdrachtgever mag zijn betalingen niet inhouden, om welke reden dan ook. Indien er problemen zouden zijn met de uitvoering van deopdracht dient hij een vordering in rechte te stellen. Elke weigering om te betalen, om welke reden dan ook, moet uiterlijk binnen de 8 dagen na factuurdatum aan iFirma, per schrijven (aangetekende brief of e-mail) worden meegedeeld. Indien de betaling ter plaatse is voorzien, moet de weigering of onmogelijkheid om te betalen uiterlijk vóór de aanvang van de te verlenen diensten aan de agent ter plaatse meegedeeld worden.

9.5 Bij achterstallige betalingen behoudt iFirma zich het recht voor om haar prestaties zonder aanmaning op te schorten en deze, behoudens andersluidend bericht van de opdrachtgever, te hervatten zodra de betaling in orde is.

9.6 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, stuurt iFirma de klant minstens één gratis herinnering per e-mail of per brief.

In het geval dat de klant een consument is, gelden volgende voorwaarden in het kader van de wet van 4 mei “houdende invoeging van boek XIX "Schulden van de consument" in het Wetboek van economisch recht”.
• Voor zover de klant, dan wel iFirma, de andere partij enig bedrag verschuldigd is op de vervaldag en na het verzenden van de gratis herinnering, is van rechtswege een forfaitair schadebeding verschuldigd waarvan het bedrag is vastgelegd op:
- 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
- 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
- 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.
• Bijkomend is de klant, dan wel iFirma, bij niet- of laattijdige betaling een nalatigheidsinterest verschuldigd. Deze verwijlsinteresten, conform de toepasselijke wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties, worden berekend op de openstaande som en dit vanaf de vervaldatum van de gratis herinnering.
• De hierboven vermelde bedragen zijn bestemd om enerzijds de verwijlsinteresten van de schuld en anderzijds alle kosten van de minnelijke invordering van de onbetaalde schuld te dekken.

In het geval dat de klant een handelaar is, gelden volgende voorwaarden:
• In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd, en dit voor elke reeds begonnen maand.
• Bovendien is de opdrachtgever in geval van blijvende niet betaling van een factuur na een termijn van zeven (7) dagen na de vervaldag van de factuur, van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 125,00 EUR, onverminderd het recht van iFirma om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Er kan vanaf de 2de aanmaning een aanmaningsvergoeding van 7,5 EUR worden aangerekend per verzonden aanmaningsbrief. Alle gerechtelijke (voor zover wettelijk toegelaten) en buitengerechtelijke invorderingskosten zijn ten laste van de opdrachtgever.

Bij niet-betaling op de vervaldag is iFirma tevens gerechtigd om de overige door iFirma bestelde diensten voor de opdrachtgever op te schorten tot gehele betaling van de factuur en worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.

9.7 Schuldvergelijking door de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Betalingen worden eerst aangerekend op de verschuldigdekosten, daarna op de intresten en vervolgens op de hoofdsom van de oudste nog openstaande factuur.

Eigendomsoverdracht en levering

Artikel 10

10.1 In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de verslagen, attesten, certificaten, foto- en videomateriaal de uitsluitende eigendom van iFirma totdat de factuur volledig betaald is. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico op verlies of schadeover op de opdrachtgever zodra deze hiervan in het bezit is.

De verslagen, attesten, certificaten, foto- en videomateriaal worden opgesteld en digitaal opgestuurd in één enkel exemplaar, behoudens de naleving van specifieke wettelijke bepalingen.

10.2 iFirma behoudt zich het recht voor om de levering van het verslag, attest, certificaat, foto- en videomateriaal uit te stellen tot ontvangst van de volledige betaling. Ook in geval de opdracht door meerdere partijen werd geplaatst, dient de betaling van alle partijen volledig te zijn voldaan alvorens de levering zal plaatsvinden.

10.3 iFirma neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot de bewaring van de verslagen, attesten, certificaten, foto- en videomateriaal. Het behoort dus tot de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om deze te bewaren. Behoudens in geval van wettelijke bepaling of ingeval van een verplichting, zal iFirma niet gebonden zijn een nieuwe kopie van deze naar de opdrachtgever te leveren na 6 maanden na het opsturen van de originele versie.

10.4 Het door iFirma geleverde foto- en videomateriaal kan door de opdrachtgever niet meer geweigerd worden na het plaatsbezoek omwille van omstandigheden eigen aan het moment van de uitvoering van de dienst (bv; weersomstandigheden, omgevingsfactoren, staat, (ordelijke) toestand van het pand, …)

Verplichtingen van de partijen – aansprakelijkheid

Artikel 11

11.1 De verplichtingen van iFirma zijn beperkt tot de verplichtingen die de regelgeving inzake erkende controleorganismen of erkende personen oplegt. iFirma kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor zover ze haar prestaties uitgevoerd heeft overeenkomstig de voorschriften van deze regelgevingen. De opdrachtgever zal iFirma in dit kader vrijwaren voor alle mogelijke schade en aanspraken van derdenten gevolge van dergelijke prestaties uitgevoerd door iFirma, haar werknemers aangestelde of derden overeenkomstig de voorschriften van deze wetgeving.

11.2 De opdrachtgever erkent dat, door een dienstencontract af te sluiten, iFirma zich niet in de plaats stelt van de opdrachtgever, en de opdrachtgever evenmin ontslaat van zijn verplichtingen. iFirma neemt geen enkele verplichting van de opdrachtgever tegenover enige derde op zich, beperkt of vernietigt deze niet, en ontlast de opdrachtgever er niet van.

11.3 Alle verbintenissen van iFirma onder deze algemene voorwaarden leiden tot een middelenverbintenissen. Onze prestaties worden volgens de regels van de kunst en goed vakmanschap uitgevoerd. iFirma kan aldus nooit gehouden zijn zelf vastgestelde lacunes te verbeteren of te herstellen. Dit laatste is de exclusieve verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

11.4 Elke klacht met betrekking tot prestaties uitgevoerd door iFirma dient schriftelijk en omstandig aan iFirma te worden overgemaakt binnende acht (8) dagen nadat de schade door de opdrachtgever werd ontdekt of redelijkerwijs door de opdrachtgever had moeten worden ontdekten in ieder geval binnen een maximale termijn van één (1) jaar na het leveren van de prestaties, op straffe van verval voor de opdrachtgever om enige remedie te kunnen eisen.

11.5 Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is iFirma (met inbegrip van haar aangestelde, werknemers of derden) slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele of wettelijke verbintenissen, indien en voor zover dieschade is veroorzaakt door haar opzettelijke fout of haar bedrog.

Voor overige fouten is iFirma niet aansprakelijk. Ingeval iFirma aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van iFirma beperkt tot maximaal het bedrag dat werd betaald voor de bestelling van de opdrachtgever, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft (en in ieder geval tot maximum 1,25 miljoen EUR voor lichamelijke schade en 1.5miljoen EUR voor elke andere schade).

De aansprakelijkheid van iFirma is in voorkomend geval steeds beperkt tot het herstellen van de voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijkeschade, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, verlies vanklanten, verlies van contracten, supplementaire kosten. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van iFirma beperkt tot het bedrag van de factuur exclusief BTW.

11.6 iFirma kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou zijn aangericht door haar medewerkers, aangestelde of derden:

• indien deze niet waren vergezeld door de opdrachtgever of één van de afgevaardigden of werknemers van de opdrachtgever;
• betreffende directe en/of indirecte gevolgschade ten gevolge van handelingen die noodzakelijk zijn in het kader van de uit te voeren dienst. (o.a. testen, openen/sluiten, verplaatsen, aan/uitschakelen, ... van bepaalde zaken)
• ingeval van keuringen die laattijdig of niet uitgevoerd worden omwille van het feit dat de opdrachtgever niet tijdig met iFirma contact had opgenomen voor een afspraak. Evenmin kan iFirma aansprakelijk worden gesteld voor een laattijdige of niet uitvoering, indien de oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat de opdrachtgever het nakomen van een afspraak belet, alsook enige andere derde (huurder, bouwheer,…) dewelke geen toegang verleent tot het onroerend goed dat voorwerp uitmaakt van de door iFirma verleende dienst.
• elk onjuist resultaat, verslag of attest dat volgt uit een onduidelijke, foute, onvolledige, dubbelzinnige of valse informatie die aan iFirma of aan een van haar agenten is bezorgd;

11.7 De opdrachtgever dient zijn verzekeraars op de hoogte te brengen van de inhoud van dit artikel en erop te letten dat de bewoordingen van dit artikel tegenover hen tegenstelbaar zijn.

Opdracht door vastgoedprofessional voor een derde

Artikel 12

12.1 In tegenstelling tot artikel 4.4 kan een vastgoedprofessional dewelke een periodieke samenwerking heeft met iFirma een opdracht aanvragen in naam en voor rekening van een derde.

In dergelijk geval verklaart de vastgoedprofessional dat deze derde voldoende werd geïnformeerd over de prijs, de uitvoeringsmodaliteiten endeze algemene voorwaarden via hem heeft ontvangen, deze te hebben gelezen, te hebben begrepen, te hebben goedgekeurd en te hebben aanvaard.

Zolang de derde zijn verplichtingen niet nakomt, blijft de vastgoedprofessional in hoofde verantwoordelijk voor de opdracht als opdrachtgever.

Opdracht door natuurlijke persoon (consument)

Artikel 13

13.1 Indien de opdrachtgever een consument (dus elke fysieke persoon die de door iFirma aangeboden diensten bestelt voor doeleinden diegeen enkel professioneel karakter hebben) is, zijn bepaalde clausules van deze algemene bepalingen mogelijk niet op hem van toepassing. Voormelde bepalingen zullen gelden, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald en/of aangevuld cq. gepreciseerd:

13.2 Behoudens ten aanzien van consumenten, zijn de aangegeven termijnen in enige prijsofferte of bijzondere overeenkomst slechts indicatief en binden zij iFirma niet. Behoudens ten aanzien van consumenten, kan een vertraging in de uitvoering van de door iFirma verleende diensten, om welke reden ook, in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding. Consumenten hebben, in geval van een laattijdige uitvoering van de door iFirma verleende dienst en na een verzoek daartoe gericht aan iFirma, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, recht op een korting op de prijs van de door iFirma verleende diensten gelijk aan 1% per maand vertraging in de uitvoering van de dienstverlening, en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien hebben consumenten, in geval van laattijdige uitvoering van de dienstverlening door iFirma na een termijn van tien (10) dagen na daartoe door de opdrachtgever ingebreke gesteld te zijn, recht op een forfaitair bepaalde korting gelijk aan 15% van de tussen partijen bedongen prijs, onverminderd het rechtvan de opdrachtgever om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Dit alles behoudens overmacht in hoofde van iFirma, haar werknemers, aangestelde, of derden.

13.3 De consument die via een communicatiemiddel op afstand (website, telefoon, briefwisseling of enige andere gebruikersinterface) zijn opdracht heeft geplaatst, heeft het recht om aan iFirma mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonderopgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag waarop het dienstencontract is afgesloten.

De consument beschikt niet over een herroepingsrecht indien de uitvoering van het dienstencontract, met zijn instemming of op zijn verzoek, reeds begon vóór het einde van die termijn van 14 dagen vanaf de dag volgend op de dag waarop het dienstencontract is afgesloten, met dienverstande dat de uitvoering van elke bestelde dienst geacht begonnen te zijn op de dag die voor de prestaties vastgelegd was, om 0u01. De verplaatsing van de door iFirma aangestelde werknemer, agent of derde, die met de uitvoering van de door iFirma aangeboden dienst belast is, vormt als dusdanig een element van uitvoering van de dienst.

13.4 De bepalingen van artikel 11.5 zullen ook gelden door haar zware fout.

Persoonsgegevens

Artikel 14

14.1 Het document “Privacy statement & Disclaimer” dat beschikbaar is op de website van iFirma, maakt wezenlijk deel uit van deze algemene voorwaarden en de opdrachtgever erkent dat hij kennis heeft genomen van dat document en het samen met deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

14.2 iFirma registreert de persoonlijke en zakelijke gegevens van de opdrachtgever en mag deze voor de uitvoering van de opdracht vrijgebruiken en bewaren.

Intellectuele eigendom

Artikel 15

15.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en alle rechten van welke aard dan ook, op de verslagen, attesten, certificaten, foto- envideomateriaal en op de gegevens die erin staan, blijven de exclusieve eigendom van iFirma, niettegenstaande elke andersluidende bepaling. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van iFirma, is het de opdrachtgever niet toegestaan deze aan derden te verstrekken al dan niet tegen betaling, ze te vermenigvuldigen, openbaar te maken dan wel te exploiteren.

15.2 De opdrachtgever stemt ermee in dat de door de iFirma geproduceerde foto- en videomateriaal door deze laatste gebruikt kunnen worden voor commerciële doeleinden / direct marketing.

15.3 De opdrachtgever verkrijgt een beperkt gebruiksrecht van de verslagen, attesten, certificaten, foto- en videomateriaal als dusdanig, voorzijn strikt persoonlijke behoeften, en desgevallend voor de persoonlijke behoeften van elke opvolger zoals de eigenaar of de huurder van het goed, met dien verstande dat alle andere rechten op gedeeltelijke of gehele reproductie, publieke mededeling, verspreiding, het maken van uittreksels of opnieuw gebruiken van deze of van de gegevens die erin staan, uitdrukkelijk voorbehouden worden aan iFirma

Non-concurrentie

Artikel 16

16.1 De opdrachtgever zal, noch tijdens de uitvoering van de opdracht, noch binnen een termijn van één jaar na uitvoering ervan, op generleiwijze (noch direct, noch indirect via feitelijke of juridisch verbonden vennootschappen e.d.) medewerkers (zelfstandige, dan wel in loondienst) van iFirma dan wel van derden waarop voor de uitvoering van de opdracht een beroep werd gedaan, in dienst nemen, tenzij na goed overlegen uitdrukkelijk akkoord van alle betrokkenen.

Indien de opdrachtgever voormelde plicht niet zou nakomen, is hij bij afwerving van personeel of indienstname van medewerkers van de iFirma van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan iFirma een forfaitaire vergoeding van 2000 EUR per vastgestelde inbreuk verschuldigd, onverminderd het recht van iFirma de werkelijke schade dewelke voormeld bedrag zou overstijgen in te vorderen.

Varia

Artikel 17

17.1 Mochten één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig, ontoepasbaar verklaard worden, dan zal dit de geldigheid, de wettigheid of de tegenstelbaarheid van de andere bepalingen niet aantasten of verminderen. In dit geval dient de interpretatie ervan plaats te vinden naar de geest van deze bepaling(en), eerder naar de strikte bewoording ervan.

17.2 Er kan slechts van deze algemene voorwaarden worden afgeweken op schriftelijke en uitdrukkelijke wijze.

Overmacht

Artikel 18

18.1 Indien iFirma belet zou zijn om de opdracht deels of volledig, uit te voeren of te voltooien, omwille van eender welke gebeurtenis, omredenen onafhankelijk van haar wil, inclusief – zonder dat deze lijst beperkend is – slecht weer, natuurrampen, oorlog, terroristische activiteiten, virussen of pandemieën, sociale onlusten, het feit dat men geen toestemming, licenties of registraties kan bekomen, ziekte, overlijden of ontslag van de werknemer die met de dienstverlening van iFirma belast is, of het feit dat de opdrachtgever zijn contractueleverplichtingen niet nakomt, dan zal iFirma binnen een redelijke termijn contact nemen met de opdrachtgever om een nieuwe afspraak temaken.

De uitvoering van de overeenkomst zal opgeschort worden tot de datum van de nieuw gemaakte afspraak.

Toepasselijke wetgeving en regeling der geschillen

Artikel 19

19.1 Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

19.2 Bij elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, wordt gestreefd naar een minnelijke schikking. Indien een partij meent dat geen minnelijke schikking kan worden bereikt, gaan de partijen akkoord dat alle geschillen omtrent overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van het gebied waarin iFirma is gevestigd.

Bijlage 1

DOC 09.DOC

Algemene voorwaarden van toepassing bij het uitvoeren van een keuringvan een elektrische installatie op LS en ZLS

Download bijlage 1 als PDF

Algemene voorwaarden in PDF formaat

Versie 1 mei 2020
Download algemene voorwaarden